Dự án hầm đường bộ Cù Mông dài hơn 6,6 km, trong đó phần hầm dài gần 3 km với tổng vốn đầu tu 4.000 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – khai thác – chuyển giao) và BT (đầu tư – chuyển giao)